ประเภทของการฝึกอบรม

ประเภทของการฝึกอบรม การฝึกอบรมยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1 การฝึกอบรมโดยผู้ขาย

กรณีที่ระบบงานได้มาจากการจัดซื้อ การฝึกอบรมผู้ใช้มักจะถูกดำเนินการโดยผู้ขาย หรือจากตัวแทนจำหน่าย การฝึกอบรมประเภทนี้จะเป็นการฝึกอบรมค่อนไปทางเฉพาะ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยตรง สำหรับใช้จ่ายในการฝึกอบรมประเภทนี้มักจะถูกรวมอยู่ในราคาชุดผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่หากต้องมีค่าใช้จ่าย ก็คงไม่มาก

2 การฝึกอบรมจากภายนอก

ปัจจุบันมีองค์กรหรือบริษัทหลายแห่งด้วยกัน ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการฝึกอบรมโดยเฉพาะ ซึ่งองค์กรดังกล่าวจะมีแบบแผนการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตวามที่ลูกค้าร้องขอได้

3 การฝึกอบรมภายใน

กรณีที่ระบบงานถูกพัฒนาขึ้นจากส่วนงานไอทีขององค์กรเอง ดังนั้นส่วนงานไอทีจริงต้องร่วมกันรับผิดชอบการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เสริมเพื่องานฝึกอบรมให้พร้อม ซึ่งประกอบด้วย สถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรเจ็กเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ และฝึกสอนให้ผู้ใช้ได้ใช้งานโปรแกรมบนสถานการณ์จำลองได้

4 การฝึกอบรมด้วยตนเอง

เป็นวิธีการฝึกอบรมที่ผู้ใช้จะศึกษาด้วยตนเองผ่านคู่มือระบบหรือคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งยังร่วมถึงส่วนช่วยเหลือที่บรรจุอยู่ในโปรแกรม หรือการอบรมผ่านซีดีรอมและวีดีโอเทป เป็นต้น