เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

เพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย  ความหมาย และความสำคัญของเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ การอบรมและเลี้ยงดูแก่เด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็นรากฐานของ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา ความสามารถ เพราะเด็กในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์แม่จนถึง 4 ปี ระบบประสาทและสมองจะเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด (ประมาณ 80 % ของผู้ใหญ่) การอบรมปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้ จะเป็นรากฐานที่ดีจะให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ทำเป็น และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิตรอดและเติบโตได้ก็ด้วยการพึ่งพาพ่อแม่ และผู้ใหญ่ที่ช่วยเลี้ยงดู ปกป้องจากอันตราย หากผู้ใหญ่ให้ความรักเอาใจใส่ใกล้ชิด อบรมเลี้ยงดูโดยเข้าใจเด็กพร้อมจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยได้อย่างเหมาะสมให้สมดุลกันทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคมแล้ว เด็กจะเติบโตแข็งแรง
แจ่มใส มีความมั่นคงทางใจ รู้ภาษา ใฝ่รู้ และใฝ่ดี พร้อมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป ให้เป็นคนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมีประโยชน์
พัฒนาการ (Development) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการทำหน้าที่ (Function) และวุฒิภาวะ (Maturation) ของอวัยวะระบบต่างๆ รวมทั้งตัวบุคคล ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำสิ่งที่ยากสลับซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหม่ๆ และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมหรือภาวะใหม่ในบริบทของครอบครัวและสังคม พัฒนาการของมนุษย์จำแนกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ,อารมณ์ , จิตใจ , สังคมจิตวิญญาณ
สื่อ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ให้กับเด็ก ปัจจัยหนึ่ง ที่จะขาดไม่ได้ก็คือ….. สื่อประกอบการจัดกิจกรรม เพราะสื่อมี บทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เจตคติ ค่านิยม รวมทั้งทักษะต่างๆ การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งต้องรู้จักวิธีการเก็บรักษาสื่อ
สำหรับเนื้อหาในตอนนี้มีสาระที่น่าสนใจดังนี้
3.1 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสื่อ
3.2 วิธีการเลือกใช้สื่อสำหรับเด็กและข้อควรระวังในการใช้สื่อ
3.3 การเก็บรักษาและซ่อมแซมสื่อ

ความหมายของสื่อ
สื่อ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เป็นตัวกลางที่ผู้เลี้ยงดูเด็กนำมาช่วยใน การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม หรือทักษะที่ ตนมีไปสู่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและเด็กเกิดการเรียนรู้ตาม จุดมุ่งหมายได้ดีที่สุด
ความสำคัญของสื่อ
1. เป็นเครื่องมือส่งเสริมเด็กให้กล้าแสดงออกและเกิดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่า นิยม หรือทักษะของผู้สอนไปสู่ผู้เรียน
3. เป็นเครื่องมือเร้าความสนใจของเด็ก ให้ติดตามเรื่องราวด้วย ความสนใจ และไม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นการ “เรียน”
4. เป็นเครื่องมือทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม และผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ตรงทำให้จำได้นาน
ประเภทของสื่อ สื่อการสอนแบ่งได้ 3 ประเภทคือ
1. สื่อการสอนประเภทวัสดุ
2. สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์
3. สื่อการสอนประเภทวิธีการ
อย่างไรก็ดีสื่อการสอนดังกล่าวแม้จะสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ แนวคิด และทักษะในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย แต่การจะใช้สื่อการสอนสำหรับเด็ก ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม กับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระ การสอนที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องให้เหมาะสมกับลักษณะและความสามารถหรือพัฒนาการด้าน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจของเด็กปฐมวัย อีกทั้งยังต้องเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด
ตัวอย่างของสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
เพลงต่างๆ
เพลงออกกำลัง

ออกกำลังด้วยการร้องรำทำเพลง
ให้คลื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ
เราร้องกันไป ไม่มีหม่นหมองฤทัย
แล้วเราเพลินใจด้วยกันร้องรำทำเพลง

เพลงทำอะไร ย่ะ

จะทำอะไร ย่ะ ๆ จะทำอะไร จะทำอะไร ทำไมโอ้เอ้
ลุกขึ้นแต่เช้า อย่ามัวโง่เขลา ทำใจโลเล
อาบน้ำแปรงฟัน ของเรานั้น อย่าทำโฉเก
ก็มัวทำอะไร ทำไมไม่ไปโรงเรียนโอ้เอ้ ทำอะไรย่ะๆ

เพลงนี่ของฉัน

นี่มือของฉัน นี่ผมของฉัน นี่หัวของฉัน นี่จมูกของฉัน

เพลงเสียงฝน

เสียงฝน หล่นจากฟากฟ้า สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ำ)
พวกเราอย่าออกไปไหน เปียกฝนไปจะเป็นหวัดเอย

เพลงสะอาด

ไหนดูเล็บมือ นี่ไงล่ะ ๆ
แหมสะอาดดีนี่เธอ ขอบคุณค่ะ ๆ
ไหนลองดูฟัน ๆ นี่ไงล่ะ ๆ
แหมสะอาดดีนี่เธอ ขอบคุณค่ะ ๆ

เพลงตำรวจจ๋า

ตำรวจจ๋ากรุณาหนูหน่อย หนูน้อย น้อยจะข้ามถนน
เดินดี ๆอย่าวิ่งซุกซน จะข้ามถนนทุกคนควรระวัง
(ต้องข้าถนนตรงทางม้าลาย)

เพลงสวัสดี

หญิง เมื่อเจอกันฉันทักทายสวัสดี ค่ะ
ชาย สวัสดี ครับ
หญิง ไปไหนมาจ๊ะ
ชาย ไปธุระมาหน่อย
หญิง ก่อนจากกัน ฉัน กล่าวคำ สัสดีค่ะ
ชาย สวัสดี ครับ
หญิง ชาย ส่งยิ้มให้ ส่งยิ้มให้ ซึ่งกัน

เพลงอย่าทิ้ง

อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง ทิ้งแล้วจะสกปรก
ถ้าเราเห็นมันรก ต้องเก็บ ๆ ๆ

เพลงอายน้ำ

อาบน้ำซู่ซ่า ล้างหน้าฟอกสบู่ถูตัว
ชำระเหงื่อไคลบลาดให้ทั่ว เสร็จแล้วเช็ดตัว
เราไม่ขุ่นมัว สุขกายสบายใจ
เพลงบ้านฉัน

บ้านฉันมีนกกระจอก ส่งเสียงจอก ๆอยู่บน
บ้านฉันนั้นชอบเลี้ยงนกๆ มันบินโผผกไปมา
บ้านฉันมีดอกไม้สวย บ้านฉันมีกล้วยไม้ป่า
บ้านฉันมีบ่อเลี้ยงปลา ตอนเย็นกลับมาช่างเพลินใจ
พวกเราทุกคนมีความสุขล้นที่บ้าน หลังจากช่วยแม่ทำงานๆ
เราต่างชื่นบานที่บ้านของเรา

เพลงเสือกับวัว

1 2 3 ไล่ตามกันมา วัวอยู่ข้างหน้า ไม่ต้องหลบหนี
เสืออยู่ข้างนอก ล่อหลอกให้ดี
จับวัวได้ทันที เป็นผู้มีชัย

เพลง สา…หวัดดี…..น้องสาว

ซา…หวัดดี..น้องสาว ๆ ผิวเจ้าขาวแจ่มจันทร์
ดังสรรค์ลงมาแต่ง ส่ายตาน้องผ่านไป
ส่ายตาอ้ายผ่านมา พาให้ฝันละเมอ
เชิญเข้ามาน้องสาว เจ้าอย่าได้เอียงอายๆ พี่จะได้ชื่นหัวใจ