เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ทำให้มนุษย์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน ตลอดจนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆเด็กปฐมวัย เป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต ชอบเล่น และสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัว คณิตศาสตร์สามารถพัฒนาเสริมสร้างให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว การที่เด็กมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ไม่เพียงส่งผลให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญทั้งในการเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

เด็กปฐมวัยเรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย มุ่งหวังให้เด็กทุกคนได้เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์อันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยกำหนดสาระหลักที่จำเป็นสำหรับเด็ก ได้แก่

จำนวนและการดำเนินการ จำนวน การรวมกลุ่ม และการแยกกลุ่ม การวัด ความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เงินและเวลา เรขาคณิต ตำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปเรขาคณิตสองมิติ พีชคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดสร้างสรรค์

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 1-2 ปี
ช่วงวัยนี้ การเริ่มต้นให้เด็กได้หยิบจับสิ่งของรอบตัว มีการฝึกนับจำนวนเพื่อสร้างความคุ้นเคย โดยจำนวนที่นับอยู่ในช่วง 1-10 โดยคุณพ่อคุณแม่ควรเปล่งเสียงให้เด็ก ๆ ฟังบ่อย ๆ ซึ่งจะสร้างความคุ้นหูและคุ้นเคยให้เด็กเป็นอย่างดี และค่อย ๆ เพิ่มจำนวนนับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความสนใจของเด็ก แต่ไม่ควรฝืนหรือฝึกแบบบังคับ เพราะอาจจะสร้างความกดดันและการไม่ชื่นชอบการคำนวณแก่เด็กได้ นอกจากนั้น การสร้างความจดจำเกี่ยวกับรูปทรงพื้นฐาน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ก็เป็นพัฒนาการสำคัญที่ควรฝึกเด็กในวัยนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 3-4 ปี
ช่วงวัยนี้ เริ่มเข้าสู่การขีดเขียน โดยคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มได้เห็นการเขียนตัวเลขตามลำดับจำนวน การนับ ลำดับ รวมไปถึงพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยใช้พื้นฐานการนับจากช่วงอายุก่อนหน้านี้คือ ความสามารถในการเปรียบเทียบปริมาณ ขนาด ความยาว น้ำหนัก ความเร็ว และบอกเวลาได้

พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กวัย 5-6 ปี
เป็นช่วงพัฒนาการที่สำคัญที่สุดที่เด็กอาจอยู่ในช่วงที่เริ่มเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขพื้นฐาน อย่างการบวกและการลบอย่างง่าย รวมไปถึงรูปแบบจำนวนพื้นฐานอย่างเลขคู่เลขคี่เป็นต้น

พัฒนาการที่กล่าวไปเบื้องต้นก็เป็นพื้นฐานพัฒนาการทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับเด็กเท่านั้น ในวัยเด็กช่วงอายุต่อไป ก็จะเป็นไว้ที่ได้รับการพัฒนาจากคุณครูในชั้นเรียนต่อไป ซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กเหล่านี้ชื่นชอบในวิชาคณิตศาสตร์ต่อไปเมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบโรงเรียนหรือสถานศึกษา